SVNN je národním oborovým sdružením.

Hájíme společné zájmy tuzemských výrobců limonád, ovocných šťáv, balených vod a dalších nealkoholických nápojů a jejich subdodavatelů.

Členy našeho spolku mohou být právnické a fyzické osoby, které se podílejí na výrobě nealkoholických nápojů, nebo se o činnosti spjaté s ní zajímají, a sdílejí v této oblasti společné zájmy.

Svaz vznikl v roce 1993 a v našich řadách jsou jak největší výrobci, tak i střední a malé podniky. Zastupujeme zájmy oboru ve vztahu k zákonodárným a výkonným orgánům ČR, k odborným orgánům ČR a Evropské unie, k mezinárodním organizacím, k hospodářským organizacím a spolkům, k vědecko-výzkumným, vzdělávacím, školicím a obchodním institucím, k médiím, k organizacím působícím v oblasti reklamy a k veřejnosti.

Podílíme se na šíření informací o nealkoholických nápojích a přispíváme k jejich propagaci a ochraně před nekalou soutěží v zájmu veřejnosti. Zasazujeme se o regulérní soutěž v oboru výroby a distribuce nealkoholických nápojů.

Naším cílem je zajistit příznivé podmínky pro rozvoj výroby nápojů v ČR

K dosažení tohoto cíle se podílíme na formování legislativního a podnikatelského prostředí výroby a distribuce nealkoholických nápojů. Aktivně se účastníme meziresortních připomínkových řízení k nejrůznějším zákonům a vyhláškám (mj. vyhláška o balených vodách, vyhláška o výrobě nealkoholických nápojů, vyhláška o prodeji a reklamě potravin ve školách, zákon o obalech, zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami a řada jiných předpisů). Předkládáme při tom návrhy a stanoviska odrážející společné zájmy našich členů a jejich odborné poznatky.

Zapojujeme se do procesu formování evropské legislativy v oboru

Úspěšně jsme např. hájili zájmy tuzemských výrobců při formování postoje ČR k evropské směrnici o obalech a prosadili jsme, aby tito výrobci nebyli diskriminováni ve vztahu ke konkurenci z jiných států EU. Intervenovali jsme proti vytváření překážek volného obchodu v některých státech EU. Demarše ve prospěch průmyslu jsme podnikli mj. i v souvislosti s přípravou nařízení o látkách určených k aromatizaci, směrnice o ovocných šťávách či v rámci posuzování zdravotní nezávadnosti syntetických barviv Evropskou komisí.

Věnujeme značnou pozornost zdravému životnímu stylu a kvalitě nápojů

Iniciovali jsme kampaň na podporu spotřeby kvalitních balených nealkoholických nápojů a podílíme se na ní. Přispíváme k realizaci Evropské platformy pro akce, týkající se stravy, fyzické činnosti a zdraví. Podíleli jsme se na zpracování návodu k systému kritických bodů (HCCP) na podmínky malých a středních podniků a na vydání Příručky správné výrobní a hygienické praxe. Prosazujeme, aby do předpisů ČR byla zahrnuta jednoznačná kritéria, týkající se označování nealkoholických nápojů a kvalitativních požadavků.

Vystupujeme proti snahám diskriminovat některé druhy nápojových obalů

Zasazujeme se o to, aby dopad výroby a spotřeby nealko nápojů na životní prostředí byl co nejmenší. Současně vystupujeme proti snahám diktovat spotřebiteli, jaký obal je pro nápoje nejvhodnější.

Patříme do rodiny evropských nápojářů a tuzemských potravinářů

Při obhajobě zájmů tuzemských nápojářů vycházíme ze stanovisek Unie evropských nápojářských asociací UNESDA. Angažujeme se v Potravinářské komoře ČR. Prosazujeme zde mj., aby komora hájila zájmy domácích výrobců potravin v rámci evropského trhu.

SVNN poskytuje svým členům informační, právní a technický servis

Členové SVNN mají operativní informace o dění v oboru, o právních nástrojích připravovaných jak v ČR, tak v EU, o vývoji v tuzemském i zahraničním nápojářství, o plánovaných akcích atd.

SVNN je členem

Potravinářské komory ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR

Členové svazu

Big Shock
Coca Cola HBC
Kofola
Zemcheba
Moštovna Lažany
Logo Pfanner
RedBull
Zemcheba
ZON

Kontaktní formulář

Svaz výrobců

nealkoholických nápojů

Počernická 272/96

Praha 10 – Malešice

Email: veronika.jakubcova (zavináč) svnn.cz  |  Web: www.svnn.cz

Datová schránka 5gk73im

IČ: 48 54 65 51  |  DIČ: CZ48546551